Wieso bitte ich um Spenden?

Why I ask you to donate my website?

Tại sao tôi yêu cầu bạn tặng website của tôi?

 

Die Erklärung ist sehr einfach! Webspace kostet Geld! Eine Idee und deren Umsetzung ebenso! Wenn Dir also meine Website, bzw. Teile dessen gefällt, wieso sollst Du dafür auch nicht mal mehr als ein "gefällt mir" auslösen können?!

 

Und im übrigen: Unser Hochzeitstermin im September steht. Wenn Du also für unsere Hochzeit was dazu geben willst, tue Dir keinen Zwang an!


Also, wenn Du denkst, dass Dir meine Website oder teile dessen gefallen, promote mich, zeige auch gern mit "kleinen" Beträgen, dass Dir meine Seite bzw. Post's was wert sind!


Wenn Du also gegen "Homophobie" bist und mich und meinen Weg unterstützen willst, meine Website und Idee toll findest, dann spende einfach!

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

The explanation is very simple! Webspace costs money! An idea and its implementation as well! So if you enjoy my site, or parts of it, why you should not spend some money to realize my ideas? It's much more than a normal "like" on Facebook!

 

By the way: Our date for our marriage is in this September. If you want to donate for our main-event this year, just promote us.


If you think that you "like" my site or parts of it, promote me - you can do it also with small donations in your currency!


So if you are against "homophobia" and want to support me and my way and if you think that my website is a great idea to fight against "homophobia", then just donate!

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sự giải thích rất đơn giản! webspace đòi hỏi có tiền! một ý kiến và nó dduowcj thi hành rất tốt! vì vậy nếu bạn thích thú cổng thông tin của tôi, hoặc những phần của nó, tại sao bạn không nên tiêu xài nhiều tiền để thực hiện những ý tưởng của tôi? Nó nhiều hơn một từ bình thường "thích" trên Facebook!

 

Đám cưới của chúng tôi trong tháng Chín. Nếu bạn muốn đóng góp một cái gì đó.

 

Vì vậy nếu bạn nghĩ rằng bạn "thích" cổng thông tin của tôi hoặc những phần của nó, xúc tiến tôi - bạn có thể làm nó cùng với khoảng tiền nhỏ trong tài chính của bạn!


Vì vậy nếu bạn từ chối "homophobia" và muốn ủng hộ tôi và theo cách của tôi và nếu bạn nghĩ rằng cổng thông tin của tôi là ý tưởng tuyệt vời để đấu tranh chống "homophobia", sau đó cứ tặng ở đây!

 

 

dịch từ Kim Anh Tran